شرح وظایف شهرداری

شرح فعالیت شهردار:

 • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • برنامه ريزي، سازماندهي، كنترل و نظارت بر كليه امور شهر.
 • برنامه ريزي و نظارت بر امور خدمات شهري و زيست محيطي در شهر.
 • پيگيري و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات پيش بيني شده در قانون شهرداريها در شهر.
 • نظارت بر ساخت و سازهاي محدوده منطقه باتوجه به قوانين و مقررات مصوب و دستورالعمل هاي صادره از مراجع ذي صلاح.
 • نظارت بر امور پرسنل بر اساس اختيارات تفويض شده.
 • نظارت بر امور اداري و مالي منطقه بر اساس اختيارات تفويض شده.
 • نظارت و پيگيري در تنظيم بودجه و همچنين وصول درآمدهاي قانوني شهرداري و برنامه اجرايي سالانه.
 • تدوين خط مشي و سياست گذاري لازم در امور اجرايي شهر.
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

 

شرح وظایف حراست:

-         برنامه ريزي و اداره و نظارت بر انجام امور حراستي شهرداري و موسسات تابعه

-         بررسي و اعلام نظر نسبت به استقرار سيستم مناسب جهت حراست و نگهداري از پرسنل و مدارك و اسناد محرمانه

-         تدوين آيين نامه ها و دستورالعملهاي حفاظتي و حراستي جهت حفظ و نگهداري اسناد طبقه بندي شده و نظارت در حسن اجراي آيين نامه هاي مذكور

-         اقدام به جمع آوري هرگونه اطلاعات محرمانه مورد نياز جهت سازمانها و مقامات ذيصلاح

-         حفاظت از اطلاعات و اسناد بمنظور جلوگيري از هرگونه تهديد و خطرات احتمالي

-         اظهار نظر در خصوص صلاحيت افراد جهت احراز مشاغل حساس با هماهنگي واحدهاي ذيربط

-         ارائه مشاوره امنيتي واطلاعاتي لازم به شهردار

-         فراهم ساختن موجبات آموزشي كاركناي شهرداري در زمينه برنامه هاي حراستي و نگهداري اسناد طبقه بندي شده

-         صدور كارت شناسائي براي كاركنان شهرداري در چهارچوب ضوابط ذيربط

-         انجام امور تحريرات و بايگاني اسناد طبقه بندي شده و محرمانه با توجه به مقررات مربوطه

-         ارزيابي منظم امور و انعكاس فعاليتهاي انجام شده و مشكلات واحد به شهرداري

-         انجام ساير اموري كه در چهارچوب وظايف محول مي گردد.

 

شرح وظایف واحد عمران:

 • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • همكاري در تعيين اولويت پروژه ها در سطح شهر با مسؤول مافوق.
 • همكاري با نقشه بردار در جهت مسير يابي و تراز يابي در ابتدا و حين اجراي پروژه ها.
 • اقدام در خصوص تحويل زمين پروژه به پيمانكار همراه با نقشه ها و پروفيل هاي مربوطه و همچنين ابلاغ شروع به كار به پيمانكار.
 • نظارت لازم بر تجهيز كارگاه و حسن انجام پروژه از سوي پيمانكار.
 • بازديد از پروژه ها به صورت هفتگي همراه با ناظر عاليه.
 • اقدام لازم در خصوص مكاتبه با آزمايشگاه ژئوتكنيك جهت آزمايش هاي لازم.
 • اقدام در خصوص تنظيم فرم دعوت نامه تحويل موقت و قطعي پروژه و همچنين شركت در كميسيون هاي مربوطه.
 • اقدام لازم در خصوص تنظيم صورت جلسات مربوطه و همچنين صورت وضعيت ها.
 • بررسي صورت وضعيت انجام كار.
 • هماهنگي با آزمايشگاه مكانيك خاك جهت انجام آزمايش هاي مربوطه.
 • بازديد ادواري از ساختمان ها و محوطه تشخيص تعميرات مورد لزوم.
 • طراحي نقشه و نظارت بر ساخت ساختمان و يا هر بناي ديگري كه از سوي مقامات مافوق سفارش داده شود.
 • درخواست لوازم مورد نياز ساختماني و نظارت بر تحويل گيري آنها.
 • نظات بر امور اجرايي پيمانكاران طرف قرارداد و رسيدگي به صورت وضعيت هاي ارسالي ازسوي پيمانكار.
 • تعيين ضوابط و معيارهاي اجرايي كار و همچنين تعيين ظرفيت و قابليت هاي فني پيمانكار.
 • رسيدگي به صورتحساب هاي آب وگاز كليه ساختمان ها و ارسال به موقع آنها جهت پرداخت.
 • ارسال گزارشات تحليلي از پيشرفت كار در مقايسه با برنامه هاي زمانبندي شده و ارائه به مقام مافوق.
 • رعايت ايمني و اطمينان از ساختمان هاي مسكوني و گزارش كتبي به مقام مافوق.
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

 

 

شرح وظایف روابط عمومی:

 • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • تهيه و انتشار بروشورهاي تبليغاتي و راهنما جهت اطلاع ارباب رجوع به منظور شناخت از خدمات شهرداري.
 • تدوین « تقويم جامع ارتباطات سازماني » در قالب ملاقات ها و بازديد هاي مسئولان منطقه با شخصيت هاي حقيقي و حقوقي، کاركنان و اقشار مختلف مردم با هدف تداوم و گسترش اصولي و تلطيف روابط و تنظيم افكار عمومي.
 • گردآوري و نشر اطلاعات و اخبار و گزارش هاي مربوط به سايت ها، فعاليت ها، طرح ها و برنامه ها با شيوه ها و قالب هاي موثر و مناسب.
 • پوشش تبليغي ساختمان ها و فضاي عمومي منطقه در گراميداشت ايام و مناسبت هاي ويژه.
 • انجام امور مربوط به برگزاري جشن هاي ملي و مذهبي و تهيه برنامه هاي راديوئي و يا مصاحبه با مقامات مافوق به منظور ارايه خدمات شهرداري از طريق رسانه هاي عمومي.
 • پيگيري انتقال تا حصول نتيجه موارد درخواستي شهروندان مرتبط با خدمات شهرداري از طريق 137.
 • پيگيري در خصوص تهيه و توزيع جرايد جهت استفاده همكاران و ارباب رجوع.
 • تهيه و تنظيم گزارش هاي لازم پيرامون مطالب و وقايع مهم روزانه جهت ارائه مدير مربوط.
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

 

شرح وظایف واحد درآمد:

 • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • تهيه برنامه هاي بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت در چارچوب استراتژي شهرداري.
 • برنامه ريزي و انجام اقدامات لازم جهت وصول درآمد ها با توجه به دستورالعمل ها، آيين نامه هاي ابلاغي از طرف مديريت امور درآمد.
 • كنترل قبوض عوارض توزيع شده توسط اداره پست و تاييد گزارش عملكرد آنها به مسئول مافوق.
 • هماهنگي لازم با اداره شهرسازي منطقه در خصوص اجراي دستورالعمل هاي وصول عوارض.
 • نظارت و پيگيري بر جذب و وصول عوارض و درآمدها از طريق مراجع ذي صلاح از جمله كميسيون ماده 77  و ...
 • بروز رساني اطلاعات و نقشه هاي حاصل از مميزي املاك و وصول عوارض نوسازي و صدور اجراييه هاي لازم جهت مستنكفين از عوارض و رسيدگي به اعتراضات مؤديان.
 • گواهي و تأييد پيش نويس كليه مجوزهاي مرتبط با واحد درآمد.
 • بررسي و پيشنهاد منابع جديد عوارض و درآمد و انعكاس آن به مديريت درآمد شهرداري .
 • انجام كليه دستورالعمل ها به منظور اجراي طرح تكريم ارباب رجوع.
 • ثبت آمار و ارسال به موقع اطلاعات درآمدي و رفع مغايرت هاي آمار هر روز با هماهنگي مسؤول مربوطه در مديريت امور درآمد.
 • تهيه پرينت درآمدي هر ماه پس از بسته شدن آمار.
 • كنترل و اطمينان از واريز وجوه چكهاي بين بانكي و قبوض پرداختي به حساب شهرداري.
 • تكميل پيش نويس پاسخ استعلام، رهن و نقل و انتقال.
 • كنترل لازم در رابطه با گواهي هاي مراجع ذيربط در خصوص موضوع مورد استعلام.
 • ثبت درخواست  ( انتقال مالكيت،  سرقفلی،  ملكي، رهني، اجاره اي )  و اخذ مدارك لازم.
 • كنترل پاسخ استعلام صادر شده قبلي و همخواني با اسناد مالكيت، ميزان مالكيت، پلاك ثبتي و ...
 • پاسخ استعلام،  رهن، نقل و انتقال، بانك، اجاره پس از اخذ نظر واحدهاي مربوطه.
 • ثبت درخواست (صدور پروانه، عدم خلاف ،پايانكار، دستور نقشه و ...) و اخد مدارك لازم.
 • اعلام و كنترل سوابق عوارض پرداخت شده (ساختماني، مشرفيت، تراكم، سهم خدمات و ...).
 • اعلام بدهي موجود در پرونده به مسئولين مربوطه.
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

 

شرح وظایف واحد ساختمان:

 • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • اقدام لازم در خصوص صدور كليه پروانه هاي ساختماني بر اساس ضوابط مربوطه.
 • صدور گواهي پايانكار، اصلاح پايانكار، وضعيت بنا، عدم خلاف، اصلاح پروانه و ...
 • صدور پروانه كسب پس از تأييد واحد هاي ذي ربط شهرداري.
 • اقدام در خصوص تهيه پاسخ استعلام ادارات و سازمان ها طبق نظريه كارشناس شهرسازي و كارشناس طرح هاي تفصيلي و گذربندي و رييس اداره شهرسازي.
 • صدور و وصول استعلام ها از ادارات آب، برق، گاز، آتش نشاني، معاونت شهرسازي، فضاي سبز و ...
 • اقدام جهت اخذ تعهد نامه ها و استعلام ها جهت صدور پروانه.
 • مكاتبه با كميسيون ماده صد.
 • كنترل انتقال مورد مسير به نام شهرداري در زمان صدور پروانه.
 • كنترل وصول عوارض و مفاصا حساب قبل از هر گونه پاسخ و مجوز.
 • صدور مجوز تخريب و بررسي استعلام هاي مربوط به نقشه هاي مهار بندي.
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.
 • بررسي اسناد مالكيت و تطبيق آن در محل با مكان مورد بازديد.

 

شرح وظایف امور مالی و حسابداری:

 • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • نظارت بر انجام كليه امور مالي با رعايت قوانين و مقررات مالي و معاملاتي شهرداري.
 • كنترل و نظارت در نحوه مميزي و رسيدگي به ليستها و اسناد هزينه.
 • نظارت در تهيه و تنظيم صورت مغايرت هاي بانكي بصورت ماهيانه و پيگيري لازم در جهت رفع مغايرتها ضمن هماهنگي با مقام مافوق.
 • پيگيري در رفع موارد ذكر شده در گزارش حسابرس هاي داخلي و خارجي.
 • تهيه گزارش هاي لازم اعم از ترازهاي ماهيانه و پايان دوره جهت ارائه به مقام مافوق.
 • بستن حسابها در پايان سال و نظارت و كنترل امور عملياتي مربوط به بستن حسابها با هماهنگي مقام مافوق.
 • تهيه و تظيم اسناد هزينه براساس مدارك مثبته.
 • تهيه وتنظيم اسناد مربوط به بستن حسابها.
 • تهيه و تنظيم اسناد اصلاحي جهت رسيدن به مانده هاي واقعي.
 • ثبت و انعكاس حسابها در دفاتر روزنامه، معين و كل.
 • همكاري در انجام عمليات اصلاح حساب ها جهت رسيدن به مانده هاي واقعي.
 • نگهداري كليه حساب هاي بانكي واحد مربوط و تنظيم آنها در دفاتر قانوني.
 • تهيه و تنظيم ليست و كنترل آن با مدارك مثبته پيوست، بخشنامه ها و مصوبات .
 • همكاري در تهيه و تنظيم اسناد ومدارك مالي از قبيل اسناد هزينه، اسناد انبار، اسناد درآمد.
 • كنترل قراردادهاي منعقده با شركت ها و مؤسسات از محل اعتبارات جاري و طرح هاي عمراني و همچنين نظارت بر صدور اسناد مربوطه.
 • كنترل پرداختهاي مقطعي به كاركنان شركتهاي طرف قرارداد با شهرداري برابر قرارداد منعقده.
 • همكاري در صدور اسناد قرارداد ها و پرداختهاي كاركنان غير شاغل در شهرداري با رعايت قوانين و مقررات از منابع طرح ومنابع جاري.
 • كنترل كليه هزينه هاي بخش خصوصي طرف قرارداد با شهرداري.
 • همكاري در تهيه و تنظيم ترازنامه آزمايشي مانده گيري و بستن حسابها جهت اصلاح و تهيه گزارش عملكرد.
 • همكاري در انجام عمليات اصلاح حساب ها جهت رسيدن به مانده هاي واقعي.
 • همكاري در تهيه اسناد هزينه براي پرداخت قطعي و غير قطعي به اشخاص حقيقي و حقوقي.
 • پيگيري تشكيل جلسات كميسيون هاي معاملات و كميته فني و همچنين تهيه اسناد مربوط به مناقصات و مزايده ها.
 • تأمين اعتبار نمودن كليه درخواستها و هزينه ها قبل از خرج بر اساس بودجه.
 • تهيه بودجه، متمم بودجه و تفريق بودجه جهت ارايه به مقام مافوق.
 • كنترل وجوه برگشتي از محل علي الحسابها، پيش پرداخت ها و اعتبارات اسنادي.

 

شرح وظایف خدمات شهری:

 • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • پيگيري امور مربوط به كنترل و رفع تخلفات شهري با هماهنگي مقام مافوق در منطقه.
 • جلوگيري از هرگونه تخلف ساختماني و تفكيك اراضي فاقد مجوز لازم در محدوده منطقه.
 • كنترل مجوز هاي ساختماني و نقشه ها .
 • جلوگيري از هرگونه تخليه ضايعات ساختماني در معابر عمومي، خيابان ها و بلو ارها و در صورت بروز تخلف، اخطار كتبي به منظور جمع آوري.
 • پيگيري منظم گزارش هاي لازم جهت ارسال پرونده متخلفين ساختماني به كميسيون ماده صد منطقه و اجراي احكام.
 • جمع آوري و ثبت اطلاعات و آمار مورد نياز ساختمان هاي با مجوز و فاقد مجوز.
 • رسيدگي به شكايت هاي مردمي در رابطه با تخلفات ساختماني.
 • پيگيري گزارش هاي مهندسين ناظر در خصوص تخلفات ساختماني تا حصول نتيجه نهايي.
 • هماهنگي با كارشناس حقوقي منطقه در خصوص درخواست حكم ورود، تخليه محل، شكستن قفل و ... از طريق دستگاه قضايي و . . .
 • كنترل مستمر نظافت سطح محدوده منطقه و پيگيري رفع مسايل و مشكلات مربوطه.
 • رسيدگي و پيگيري به شكايات مردمي و سازمان ها و پيگيري گزارشات ارتباطات مردمي  137 شهرداري در ارتباط با وظايف و ارسال پاسخ مناسب.
 • تسطيح و پاكسازي زمين هاي باز و رفع خطر از بناهاي در حال ريزش و جلوگيري از تخليه ضايعات ساختماني در معابر و حاشيه كمربندي ها و زمين هاي باز و هدايت رانندگان بطرف مكان تخليه ضايعات و تخريب بناهاي مورد مسير و حمل ضايعات آن به محل دفع ضايعات.
 • پيگيري زيباسازي و رنگ آميزي تك لبه ها و نيوجرسي ها، اسباب بازي ها، پل هاي هوايي عابر پياده، سايبان ايستگاه های اتوبوس، سطل هاي زباله، صندلي، تير برق و تابلو، جعبه كنتور، نرده ها، وسايل ورزشی، ديوارها و رفع نازيبايي ها در سطح محدوده منطقه.
 • صدور اخطاريه لازم به شهرونداني كه برخي از قوانين و ضوابط شهرداري را رعايت و پيگيري از طريق كارشناس حقوقي منطقه.
 •   پيگيري در خصوص تهيه انواع قطعات بتوني ( انواع دال هاي بتوني، تك لبه، كانيوا، سري چاه، دوس و غيره ) جهت نصب در مكان هاي مورد نياز منطقه. اقدام لازم به منظور جمع آوري صندوق های صدقات، كيوسك، سايبان، پلاكارد، داربست فلزي بدون مجوز.
 • کنترل مجوز حفاري هاي صادر شده در سطح منطقه و پيگيري تعمير و مرمت حفاري ها.
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

 

شرح وظایف کارپردازی:

 • اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.
 • اقدام در تهيه كالا و خدمات مورد نياز با عنايت به آيين نامه مالي شهرداري و ضوابط و دستورالعمل هاي صادره در حد نصاب معاملات.
 • تهيه كالا و خدمات مورد نياز در چهار چوب مقررات مالي و دستورالعمل هاي صادره و تحويل كالا و خدمات به واحد متقاضي از طريق سيستم انبار و اموال و همچنين تنظيم صورت جلسه كميسيون تحويل.
 • تحقيق و بررسي لازم در انجام معاملات جزئي با هماهنگي مسؤول مربوطه و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداري.
 • اقدام در خصوص اخذ مشخصات كامل و آدرس طرف معامله و مهر حداقل قيمت بر روي فاكتور ها.
 • انجام معاملات متوسط برابر آيين نامه معاملاتي شهرداري و دستورالعمل هاي مربوطه.
 • انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

 

 

 

اشتراک خبر

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی بازخوانی کپچا
برگشت