بازدیدشهرداربفروئیه ازپروژه های عمرانی دربافت تاریخی شهربفروئیه

بازدیدشهرداربفروئیه ازپروژه های عمرانی دربافت تاریخی شهربفروئیه

 به گزارش روابط عمومی شهرداری بفروئیه ،مهندس سیدکمال طباطبایی شهرداربفروئیه،صبح امروزبابازدید ازپروژه های مرمت اب انباروساخت بوستان درب مجد وپارکینگ مسجدجامع درجریان مراحل وکیفیت اجرائی ان قرارگرفت.


دراین بازدید مهندس سیدابوالفضل امامی مسئول واحدعمران شهرداری،باارائه گزارشی ازمراحل پایانی این دوپروژه خبرداد.


ایشان تصریح کرد:پروژه اب انبار وساخت بوستان درب مجد وپارکینگ مسجدجامع ازپروژه های مشارکتی درطراحی و هزینه کردها بااداره میراث فرهنگی شهرستان محسوب می گردد.


امامی گفت:پروژه مرمت وساخت بوستان درب مجد درمراحل ساخت سردر ورودی،محوطه تنوره اب انباروبوستان،تسطیح،کف سازی وجداره سازی است؛وپروژه پارکینگ مسجدجامع نیزدرمراحل جداره سازی،ساخت سردر ورودی وکف سازی است؛که باهمکاری مشاوران وناظران اداره میراث فرهنگی دراینده نزدیک درزمینه پارکینگ ونیز بازارچه محلی بهره برداری خواهدشد.


ایشان از رونمائی واجرای طرح جداره سازی مسجدجامع درهفته اینده نیزخبردادوگفت:قسمتی ازاین طرح ازدیوارزورخانه تامنزل سیدابوالفضل ذاکری بصورت پایلوت اجراخواهدشد.


لازم به ذکراست:طرح جداره سازی بافت مسجدجامع بامشارکت درطراحی واجرای اداره میراث فرهنگی شهرستان وشهرداری بفروئیه انجام خواهدشد.


درپایان مهندس سیدکمال طباطبائی ضمن تشکرازنظارت مستقیم مهندس مشتاقیان وهمچنین مهندس سیدابوالفضل امامی(واحدعمران شهرداری)وپیمانکاران این دو پروژه،سرعت،دقت وکیفیت دراجرا راقابل تحسین دانست وگفت انشا الله باتعامل فی مابین اداره میراث فرهنگی وشهرداری بفروئیه شاهد رویکردی اساسی وجدید درطراحی،مرمت،تبیین کاربری وبهره برداری ازاثار باستانی وداشته های میراثی درشهربفروئیه باشیم.

بازدیدشهرداربفروئیه ازپروژه های عمرانی دربافت تاریخی شهربفروئیه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی بازخوانی کپچا

به بالا