درراستای رفع ابهام دررابطه باحصارکشی انبارشهرداری بفروئیه

درباب موضوع مطرح شده مبنی براحداث کوچه ای ازسوی شهرداری بفروئیه که درفضای مجازی مطرح شده،ذکرچندنکته ای لازم به ذکراست:


درسالهای گذشته شرکت تعاونی فرش شفق اقدام به تصرف حریم دورشته قنات عسکراباد ویوسف ابادنموده ودرهمان زمان نیز اقدام به اخذسندمالکیت تحت پلاک مجاور خودنموده ودرسمت شمال ان دورشته قنات که موردتصرف ان شرکت واقع گردیده،حریم قنات شوربفروئیه بوده که درزمان ثبت محدوده موردتصرف،حدشمال راکوچه معرفی وثبت نموده اند.


درحال حاضرباتوجه به اینکه حریم قنوات متعلق به شهرداری میباشدودرطرح هادی شهربفروئیه(ابلاغی استانداری یزد)محدوده وحریم قنات مذکوربه کاربری تجهیزات شهری اختصاص یافته وبه دلیل عدم نیازبه کوچه درطرح ابلاغی،کوچه ای درنظرگرفته نشده وشهرداری اقدام به محصور نمودن جهت اختصاص به کاربری مربوطه نموده است.


باتوجه به اینکه،چنانچه فاصله ای بین دومرز وجودنداشته باشدازلحاظ ثبتی تناقض به وجود می امدکه مستلزم طرح دعواعلیه شرکت فرش میبود.باتوجه به ارامش درموضوعات شهری،شهرداری خواهان ایجاد تنش نبوده وفاصله ای راباملک مجاور رعایت نمود.(این نکته نیز لازم به ذکراست که حتی پس ازاقدام به حصارکشی شهرداری برمحدوده متعلق به خود،شرکت مذکور اقدام به طرح دعوا وشکایت علیه شهرداری درمراجع قضائی نموده که درنهایت رای موافق بااقدام شهرداری ورای برائت شهرداری صادر گردید.)

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی بازخوانی کپچا

به بالا