تجلیل ازحافظان امنیت شهر

تجلیل ازحافظان امنیت شهر

مهندس طباطبائی شهرداربفروئیه بادعوت ازبخشدار وشورای اسلامی شهر باحضوردرکلانتری بفروئیه ازپرسنل وریاست آن تجلیل کردند.


درابتدای مراسم سروان احسان زارع ریاست کلانتری شماره 11باخیرمقدم به بخشدار وریاست شورای اسلامی وضمن تشکرازبرنامه ریزی این مراسم توسط شهردارمحترم وذکربرخی موضوعات نظیرنصب چند دوربین مداربسته دربرخی نقاط وخط کشی برخی معابر،خواستارهمکاری دررابطه باحفظ امنیت وبرقراری نظم باهمکاری مجموعه شهرداری بفروئیه شد.


سپس محمداسماعیلی بخشدارباتبریک هفته ناجا به پرسنل وریاست کلانتری اززحمات مجموعه کلانتری تشکروقدردانی نمود.


سرکارخانم خاکزار ریاست شورای اسلامی شهرنیز باگرامیداشت هفته ناجاوتبریک به پرسنل وریاست کلانتری اززحمات شبانه روزی وبی وقفه کلانتری بفروئیه قدردانی نمود.


درپایان مهندس سیدکمال طباطبائی شهردارباگرامیداشت هفته ناجاوخاطرنشان کردن جایگاه پرسنل خدوم کلانتری وریاست محترم آن درحفظ امنیت وبرقراری نظم وارامش درشهر،اززحمات بی وقفه ومخلصانه ومدیریت شایسته این مجموعه تقدیروتشکرنمود.


ایشان تصریح کرد،مجموعه شهرداری آمادگی همکاری درزمینه برقراری نظم وحفظ امنیت شهرباکلانتری بفروئیه رادارد.


درپایان مراسم بااهداء لوح تقدیرازطرف شهرداری اززحمات ریاست وپرسنل کلانتری تجلیل شد.

تجلیل ازحافظان امنیت شهر

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی بازخوانی کپچا

به بالا